AGB

Vispārīgie noteikumi un nosacījumi .

AGIROSSI GMBH
Vadošais partneris
Rossano Vincenti - Waldlaubersheim

Uz šiem noteikumiem un nosacījumiem attiecas Vācijas tiesību akti.

1. ekskluzīvs Derīgums

Mūsu piegādes, pakalpojumi un piedāvājumi tiek sniegti, pamatojoties tikai uz šiem noteikumiem un nosacījumiem. Tāpēc tie attiecas arī uz visām turpmākajām darījumu attiecībām, pat ja par tām nav skaidri panākta atkārtota vienošanās. Mūsu noteikumi un nosacījumi tiek uzskatīti par pieņemtiem vēlākais pēc mūsu preču vai pakalpojumu saņemšanas. Ar šo tiek noraidīts jebkurš pretapliecinājums, ko klients sniedz saistībā ar saviem uzņēmējdarbības vai pirkuma noteikumiem un nosacījumiem. Atkāpju līgumiem ir nepieciešama mūsu skaidra rakstiska piekrišana.

2. piedāvā un Līguma noslēgšana

Visi brošūrās, reklāmās, cenu lapās, apkārtrakstos u.c. ietvertie piedāvājumi var tikt mainīti un nav saistoši. Īpaši sagatavotie piedāvājumi mums ir saistoši 30 kalendāro dienu laikā. Lai pieņemšanas paziņojumi un visi pasūtījumi būtu juridiski spēkā, ir nepieciešams mūsu rakstisks vai teleksa apstiprinājums. Tas pats attiecas uz papildinājumiem, grozījumiem vai papildu līgumiem. Rasējumi, attēli, izmēri, svars un citi veiktspējas dati ir saistoši tikai tad, ja tas ir skaidri norādīts. Mēs paturam visas īpašumtiesības un autortiesības uz ilustrācijām, rasējumiem, aprēķiniem un citiem dokumentiem, kas iesniegti klientam. Šādu dokumentu nodošanai trešām personām ir nepieciešama mūsu skaidra rakstiska piekrišana. Bez mūsu skaidras rakstiskas piekrišanas nav atļauts izgatavot arī to kopijas.

3. Cenas

Tiek piemērotas mūsu cenas, kas ir spēkā piegādes dienā, kā arī piemērojamie likumā noteiktie nodokļi. Par papildu piegādēm un pakalpojumiem jāmaksā atsevišķi. Par fiksētām cenām ir vajadzīga skaidra rakstiska vienošanās. Ja laikā no līguma noslēgšanas līdz piegādei vai pakalpojuma sniegšanai mainās mūsu piegādātāju cenas vai mūsu ražošanas izmaksas, kravas pārvadāšanas izmaksas, valsts nodevas, algas u. c., kas tieši vai netieši ietekmē mūsu piegādes vai pakalpojumus, mums ir tiesības attiecīgi mainīt savas cenas, pat fiksētas cenas līgumu gadījumā. Ja vien nav panākta cita vienošanās, cenas ir norādītas no rūpnīcas bez iepakošanas izmaksām, izņemot iepakojuma materiālu atpakaļnosūtīšanas un utilizācijas izmaksas.

4. piegāde un veiktspējalaiks

Pasūtījuma apstiprinājumā norādītais piegādes laiks ir saistošs tikai tad, ja tas ir rakstiski apstiprināts kā saistošs. Piegādes termiņš nesākas nepārvaramas varas apstākļu, darbības vai satiksmes traucējumu, streiku, lokautu, materiālu sagādes grūtību, darbinieku trūkuma, oficiālu rīkojumu u. c. gadījumos, pat ja tie notiek pie mūsu piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem. Ja kavējums ilgst ilgāk par 3 mēnešiem, klientam ir tiesības atkāpties no līguma attiecībā uz vēl neizpildīto daļu pēc saprātīga termiņa pagarinājuma noteikšanas. Mūsu piegādes termiņu ievērošana ir atkarīga no klienta saistību savlaicīgas un pienācīgas izpildes. Mēs paturam tiesības atsaukties uz līguma neizpildi.

5. Piegāde un bīstamo izeju

Preču nejaušas nozaudēšanas un nejaušas bojāšanās risks pāriet klientam pēc preču nosūtīšanas vai to nodošanas nosūtītājam neatkarīgi no tā, vai nosūtīšana notiek no izpildes vietas un kas sedz pārvadāšanas izmaksas. Ja nosūtīšanai ir jāgaida īpašs norādījums no pircēja, risks pāriet uz pircēju līdz ar paziņojumu par gatavību nosūtīšanai. Mēs iesakām saviem klientiem iegādāties transporta apdrošināšanu.

6. Īpašumtiesībasnosacījums

Mēs paturam īpašumtiesības uz piegādātajām precēm līdz pilnīgai visu no darījumu attiecībām ar pircēju izrietošo prasījumu apmaksai neatkarīgi no juridiskā pamata. Atsevišķu prasījumu iekļaušana kārtējā rēķinā, kā arī atlikuma noteikšana un tā atzīšana neietekmē īpašumtiesību saglabāšanu. Klients ir tiesīgs apstrādāt preces, uz kurām attiecas īpašumtiesību saglabāšana, parastā uzņēmējdarbības gaitā un pārdot tās, uz kurām attiecas īpašumtiesību saglabāšana, kamēr vien viņš nav kavējis savas saistības. Nav atļauts ieķīlāt vai nodot īpašumtiesības kā nodrošinājumu.

Konfiskācijas gadījumā pircējam nekavējoties rakstiski jāinformē mūs, lai mēs varētu celt prasību saskaņā ar Vācijas Civilprocesa kodeksa (ZPO) 771. pantu. Ciktāl ķīlas ņēmējs nespēj mums atlīdzināt tiesas un ārpustiesas izdevumus, kas radušies saistībā ar tiesvedību saskaņā ar ZPO 771. pantu, klients ir atbildīgs par mūsu izdevumiem.

Prasības, kas izriet no tālākpārdošanas vai jebkāda cita juridiska iemesla (apdrošināšana, delikts) attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas īpašumtiesību saglabāšana (tostarp bilances prasības no norēķinu konta), pircējs mums pilnībā nodod šeit un tagad kā nodrošinājumu. Ja precēm, uz kurām attiecas īpašumtiesību saglabāšana, piekļūst trešās personas, pircējam ir jānorāda uz mūsu īpašumtiesībām un nekavējoties jāinformē mūs. Izmaksas un zaudējumus sedz klients. Gadījumā, ja klients pārkāpj līgumu, jo īpaši, ja klients nav veicis maksājumu, mums ir tiesības uz klienta rēķina paņemt preces atpakaļ, saglabājot īpašumtiesības uz tām. Rezervēto preču atdošana atpakaļ vai konfiskācija, ko veicam mēs, nav uzskatāma par atteikšanos no līguma.

7. garantija un Atbildība

Ja piegādes vienība ir bojāta vai tai trūkst garantēto īpašību, vai ja garantijas laikā tā kļūst bojāta ražošanas vai materiālu defektu dēļ, mēs pēc saviem ieskatiem piegādājam rezerves preci vai novēršam defektu, izslēdzot jebkuras citas pircēja garantijas prasības. Pircējam vienmēr ir jādod mums iespēja novērst defektu saprātīgā termiņā.

Trešo personu izstrādājumu gadījumā mūsu garantija ir ierobežota līdz prasījumu, uz kuriem mums ir tiesības pret trešo personu izstrādājumu piegādātājiem, cesijai. Mēs pārdodam lietotas preces, izslēdzot garantijas, t. i., klientam nav tiesību atgūt pilnībā vai daļēji samaksāto pirkuma cenu un/vai pieprasīt papildu zaudējumu atlīdzību. Preces ar defektiem ir jāuzglabā gatavas mūsu pārbaudei tādā stāvoklī, kādā tās ir defekta rašanās brīdī.

Jebkurš šī pienākuma pārkāpums izslēdz jebkādas garantijas prasības pret mums. Jo īpaši klients nav tiesīgs pats veikt piegādes priekšmetu remontu bez mūsu iepriekšējas piekrišanas. Ja mēs piekrītam šādam klienta veiktam remontam atsevišķā gadījumā, mēs vienlaikus rakstiski vai teleksā informējam klientu par vienreizējo remonta izmaksu summu, ko mēs uzņemamies. Papildu prasības ir izslēgtas. Hidraulisko cilindru garantijas termiņš ir 12 mēneši, 6 mēneši, ja piegādes vienība tiek izmantota 2 maiņu režīmā, un 3 mēneši, ja tiek izmantota 3 maiņu režīmā.

Citām produktu grupām garantijas termiņš ir 12 mēneši un 6 mēneši, ja piegādes prece tiek izmantota vairāku maiņu režīmā. Klienta pienākums ir pierādīt, ka viņš nav izmantojis piegādes preci vairāku maiņu režīmā. Garantijas termiņš sākas ar riska nodošanu. Tomēr tā beidzas ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc riska nodošanas, ja vien likumā nav paredzēti ilgāki termiņi. Atbildība par parastu nolietojumu ir izslēgta. Garantija netiek uzņemta par bojājumiem, kas radušies viena no šādiem iemesliem: nepareiza vai neatbilstoša lietošana, kļūdaina montāža vai nodošana ekspluatācijā, ko veic klients vai trešās personas, dabisks nolietojums, kļūdaina vai nepareiza lietošana, jo īpaši pārmērīgas slodzes dēļ, vai nepiemēroti ekspluatācijas materiāli.

Ja turpmāka izpilde vai aizvietojoša piegāde mums kļūst neiespējama vai ja saistību neizpildes gadījumā klients ir nesekmīgi noteicis mums saprātīgu termiņu turpmākai izpildei vai jaunai piegādei, klientam ir tiesības atkāpties no līguma. Mēs esam atbildīgi tikai par turpmāk veiktajiem izpildes darbiem vai rezerves piegādēm, kas veiktas līdz sākotnējās piegādes garantijas termiņa beigām. Kamēr klients nepilda savas līgumsaistības, mums nav pienākuma veikt turpmāku izpildi vai jaunu piegādi. Prasības par zaudējumu atlīdzību, kas izriet no izpildes neiespējamības, no pozitīva līguma pārkāpuma, no culpa in contrahendo un no delikta, kā arī prasības par kompensāciju par izrietošajiem zaudējumiem garantēto īpašību defektu gadījumā ir izslēgtas gan pret mums, gan pret mūsu pārstāvjiem vai palīgiem, ja vien mēs vai viņi nav radījuši zaudējumus rupjas nolaidības vai tīša pārkāpuma dēļ.

8. Maksājums

Mūsu rēķini ir jāapmaksā 14 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas bez atskaitījumiem vai 10 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas, atskaitot 2% atlaidi, ciktāl tas attiecas uz preču piegādi. Pakalpojums vai citi pakalpojumi ir maksājami uzreiz bez atskaitījumiem. Klients nav tiesīgs atskaitīt atlaidi, kamēr vēl nav samaksāti rēķini, kuru samaksas termiņš ir vecāks. Neraugoties uz jebkādiem pretējiem klienta noteikumiem, mums ir tiesības vispirms ieskaitīt maksājumus pret klienta vecākiem parādiem. Ja izmaksas un procenti jau ir radušies, mums ir tiesības ieskaitīt maksājumu vispirms no izmaksām, pēc tam no procentiem un visbeidzot no galvenā maksājuma. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu tikai tad, kad mēs varam rīkoties ar summu.

Čeki un vekseļi tiek pieņemti tikai uz izpildes rēķina. Vekseļu pieņemšanai katrā atsevišķā gadījumā ir nepieciešama mūsu iepriekšēja piekrišana, un mēs paturam tiesības piemērot īpašus vekseļu nosacījumus. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad klients mums iesniedz čeku, lai daļēji vai pilnībā segtu vekseļa summu. Atlaides un rēķina maksu sedz klients un samaksā to nekavējoties. Ja klients kavē maksājumu, mums ir tiesības no attiecīgās dienas iekasēt procentus, kuru likme ir 8% virs Eiropas Centrālās bankas attiecīgās bāzes procentu likmes. Ja klients nepilda savas maksājumu saistības, jo īpaši, ja viņš neapmaksā čeku vai vekseli vai pārtrauc maksājumus, vai ja mums kļūst zināmi citi apstākļi, kas liek apšaubīt klienta kredītspēju, mums ir tiesības pieprasīt samaksāt visu atlikušo parādu, pat ja mēs esam akceptējuši vekseļus vai čekus. Šādā gadījumā mums ir arī tiesības pieprasīt avansa maksājumus vai nodrošinājumus, kā arī atteikties no līguma pēc saprātīga termiņa vai pieprasīt atlīdzināt zaudējumus par neizpildi.

Klientam ir tiesības uz ieskaitu, ieturējumu vai samazinājumu pat tad, ja tiek izvirzīti paziņojumi par defektiem vai pretprasības, tikai tad, ja mēs tam esam skaidri piekrituši vai ja pretprasības ir juridiski noteiktas vai neapstrīdamas.

9. Atpirkšana mūsu preces

Izņēmuma gadījumos mēs esam gatavi atpirkt mūsu piegādātās preces. Tomēr katrā atsevišķā gadījumā ir nepieciešama skaidra rakstiska vienošanās. Tāpēc klientam nav tiesību bez vienošanās atgriezt mums piegādātās preces. Nosakot atpirkšanas cenu, mēs no sākotnējās rēķina vērtības atskaitām summu, kuras apmēru katrā atsevišķā gadījumā nosakām atsevišķi, ņemot vērā mums radušās apstrādes un pārbaudes izmaksas un atpirkto preču stāvokli.

10. EDP

Lai izpildītu mūsdienu prasības, ar uzņēmumu saistītie dati un mūsu klientu personas dati tiek glabāti un apstrādāti, izmantojot EDP.

11. īpašuma tiesībasbrīdinājumi

Ja trešās personas pret klientu vēršas ar pretenzijām par rūpnieciskā īpašuma tiesību pārkāpumiem saistībā ar piegādes priekšmetu, klienta pienākums ir nekavējoties informēt mūs par to.

12. salvtorian Klauzula

Ja kāds šo noteikumu un nosacījumu noteikums vai noteikums citu līgumu darbības jomā ir vai kļūst spēkā neesošs, tas neietekmē visu pārējo noteikumu vai līgumu spēkā esamību. Nederīgo līgumu vai noteikumu vietā stājas spēkā spēkā esošie normatīvie noteikumi.

13. piemērojams Likums

Šos Noteikumus un nosacījumus un visas tiesiskās attiecības reglamentē tikai Vācijas Federatīvās Republikas materiālās tiesības.

14 Veiktspējas vieta un Jurisdikcijas vieta

Visu no piegādes darījuma izrietošo līgumisko un ārpuslīgumisko saistību izpildes vieta ir Bad Kreuznach. Jurisdikcijas vieta strīdiem, kas izriet no komercdarījumiem un ar tiem saistītām tiesiskajām attiecībām - arī lietās, kas saistītas ar duninga procedūrām un dokumentu procedūrām, jo īpaši vekseļu un čeku procedūrām - ir Bad Kreuznahā, ja vien saskaņā ar obligātajiem tiesību aktu noteikumiem nav noteikta cita izpildes un jurisdikcijas vieta.

Versija 2010. gada septembris