Γενικοί όροι και προϋποθέσεις το

AGIROSSI GMBH
Διευθύνων εταίρος
Rossano Vincenti - Waldlaubersheim

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία.

1. αποκλειστικά Εγκυρότητα

Οι παραδόσεις, οι υπηρεσίες και οι προσφορές μας πραγματοποιούνται αποκλειστικά βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Συνεπώς, ισχύουν επίσης για όλες τις μελλοντικές επιχειρηματικές σχέσεις, ακόμη και αν δεν έχουν συμφωνηθεί ρητά εκ νέου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μας θεωρούνται αποδεκτοί το αργότερο κατά την παραλαβή των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε αντί-βεβαίωση από τον πελάτη σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της επιχείρησης ή της αγοράς του απορρίπτεται με το παρόν. Οι αποκλίνουσες συμφωνίες απαιτούν τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

2. προσφορά και Σύναψη σύμβασης

Τυχόν προσφορές που περιέχονται σε φυλλάδια, διαφημίσεις, τιμοκαταλόγους, εγκυκλίους κ.λπ. υπόκεινται σε αλλαγές και είναι μη δεσμευτικές. Δεσμευόμαστε από τις ειδικά προετοιμασμένες προσφορές για 30 ημερολογιακές ημέρες. Οι δηλώσεις αποδοχής και όλες οι παραγγελίες απαιτούν την έγγραφη ή τηλεγραφική επιβεβαίωσή μας για να έχουν νομική ισχύ. Το ίδιο ισχύει και για τα συμπληρώματα, τις τροποποιήσεις ή τις επικουρικές συμφωνίες. Τα σχέδια, οι απεικονίσεις, οι διαστάσεις, τα βάρη και άλλα στοιχεία επιδόσεων είναι δεσμευτικά μόνο εάν αυτό αναφέρεται ρητά. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τα πνευματικά δικαιώματα σε απεικονίσεις, σχέδια, υπολογισμούς και άλλα έγγραφα που παρέχονται στον πελάτη. Η μεταβίβαση των εγγράφων αυτών σε τρίτους απαιτεί τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας. Επίσης, δεν επιτρέπεται η δημιουργία αντιγράφων χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

3. Τιμές

Ισχύουν οι τιμές μας που ισχύουν κατά την ημέρα της παράδοσης συν τους ισχύοντες νόμιμους φόρους. Οι πρόσθετες παραδόσεις και υπηρεσίες χρεώνονται χωριστά. Οι σταθερές τιμές απαιτούν ρητή γραπτή συμφωνία. Εάν, μεταξύ της σύναψης της σύμβασης και της παράδοσης ή της εκτέλεσης της υπηρεσίας, οι τιμές των προμηθευτών μας ή το κόστος κατασκευής, τα έξοδα μεταφοράς, τα δημόσια τέλη, οι μισθοί κ.λπ., που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις παραδόσεις ή τις υπηρεσίες μας, αλλάξουν, δικαιούμαστε να αλλάξουμε τις τιμές μας αναλόγως, ακόμη και στην περίπτωση συμφωνιών σταθερής τιμής. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, οι τιμές είναι εκ του εργοστασίου χωρίς τα έξοδα συσκευασίας, εξαιρουμένων των εξόδων επιστροφής και απόρριψης του υλικού συσκευασίας.

4. παράδοση και απόδοσηχρόνος

Οι χρόνοι παράδοσης που αναφέρονται στην επιβεβαίωση παραγγελίας είναι δεσμευτικοί μόνο εάν έχουν επιβεβαιωθεί εγγράφως ως δεσμευτικοί. Η προθεσμία παράδοσης δεν διαρκεί κατά τη διάρκεια περιστατικών ανωτέρας βίας, λειτουργικών ή κυκλοφοριακών διαταραχών, απεργιών, αποκλεισμών, δυσκολιών στην προμήθεια υλικών, ελλείψεων προσωπικού, επίσημων οδηγιών κ.λπ., ακόμη και αν αυτά συμβαίνουν στους προμηθευτές ή τους υποπρομηθευτές μας. Εάν το εμπόδιο διαρκεί περισσότερο από 3 μήνες, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση όσον αφορά το μέρος που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί, αφού ορίσει εύλογη προθεσμία. Η τήρηση του χρόνου παράδοσής μας εξαρτάται από την έγκαιρη και ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αγοραστή. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικαλεστούμε τη μη εκτέλεση της σύμβασης.

5. Αποστολή και έξοδος κινδύνου

Ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των αγαθών μεταβιβάζεται στον πελάτη με την αποστολή των αγαθών ή την παράδοσή τους στον ναυτιλιακό πράκτορα, ανεξάρτητα από το αν η αποστολή γίνεται από τον τόπο εκτέλεσης και ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς. Εάν για την αποστολή πρέπει να αναμένεται ειδική εντολή από τον αγοραστή, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον αγοραστή με τη γνωστοποίηση της ετοιμότητας αποστολής. Συνιστούμε στους πελάτες μας να συνάψουν ασφάλεια μεταφοράς.

6. Ιδιοκτησίαεπιφύλαξη

Διατηρούμε την κυριότητα των παραδοθέντων εμπορευμάτων μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των απαιτήσεων που απορρέουν από την επιχειρηματική σχέση με τον αγοραστή, ανεξάρτητα από τη νομική βάση. Η εγγραφή μεμονωμένων απαιτήσεων σε τρεχούμενο λογαριασμό καθώς και η διαπίστωση υπολοίπου και η αναγνώρισή του δεν επηρεάζουν τη διατήρηση της κυριότητας. Ο πελάτης δικαιούται να μεταποιεί τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας και να τα πωλεί με παρακράτηση κυριότητας εφόσον δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του. Δεν επιτρέπονται ενεχυριάσεις ή μεταβιβάσεις κυριότητας ως εγγύηση.

Σε περίπτωση κατάσχεσης, ο αγοραστής πρέπει να μας ειδοποιήσει αμέσως εγγράφως, ώστε να μπορέσουμε να ασκήσουμε αγωγή σύμφωνα με το άρθρο 771 του γερμανικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ZPO). Εφόσον ο ενεχυροδανειστής δεν είναι σε θέση να μας αποζημιώσει για τα δικαστικά και εξώδικα έξοδα μιας αγωγής σύμφωνα με το άρθρο 771 ZPO, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τα έξοδα στα οποία έχουμε υποβληθεί.

Οι απαιτήσεις που απορρέουν από τη μεταπώληση ή από οποιαδήποτε άλλη νομική αιτία (ασφάλιση, αδικοπραξία) σχετικά με τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας (συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων από το υπόλοιπο του τρεχούμενου λογαριασμού) εκχωρούνται σε εμάς πλήρως από τον αγοραστή εδώ και τώρα ως ασφάλεια. Σε περίπτωση πρόσβασης τρίτων στα εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας, ο αγοραστής οφείλει να επισημάνει την κυριότητά μας και να μας ενημερώσει αμέσως. Τα έξοδα και οι ζημίες βαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης από τον πελάτη - ιδίως σε περίπτωση μη πληρωμής - έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε πίσω τα εμπορεύματα με την επιφύλαξη της παρακράτησης κυριότητας με έξοδα του πελάτη. Η ανάληψη ή η κατάσχεση των δεσμευμένων εμπορευμάτων από εμάς δεν συνιστά υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

7. εγγύηση και Ευθύνη

Εάν το παραδοτέο είναι ελαττωματικό ή στερείται εγγυημένων χαρακτηριστικών ή εάν καταστεί ελαττωματικό εντός της περιόδου εγγύησης λόγω κατασκευαστικών ή υλικών ελαττωμάτων, θα παραδώσουμε, κατά την κρίση μας, είτε αντικατάσταση είτε αποκατάσταση του ελαττώματος, αποκλείοντας κάθε άλλη αξίωση εγγύησης του αγοραστή. Ο αγοραστής πρέπει πάντα να μας δίνει την ευκαιρία να αποκαταστήσουμε το ελάττωμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Στην περίπτωση προϊόντων τρίτων, η εγγύησή μας περιορίζεται στην εκχώρηση των αξιώσεων που δικαιούμαστε έναντι των προμηθευτών των προϊόντων τρίτων. Πωλούμε μεταχειρισμένα αγαθά με αποκλεισμό των εγγυήσεων, δηλαδή ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει πίσω την καταβληθείσα τιμή αγοράς εν όλω ή εν μέρει ή/και να διεκδικήσει περαιτέρω αποζημίωση. Τα ελαττωματικά αντικείμενα παράδοσης πρέπει να διατηρούνται έτοιμα για την επιθεώρησή μας στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται κατά τη στιγμή της εμφάνισης του ελαττώματος.

Οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της υποχρέωσης αποκλείει οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης εναντίον μας. Ειδικότερα, ο πελάτης δεν δικαιούται να πραγματοποιεί ο ίδιος επισκευές στα αντικείμενα παράδοσης χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή μας. Εάν συμφωνήσουμε σε τέτοιες επισκευές από τον πελάτη σε μεμονωμένες περιπτώσεις, θα ενημερώσουμε τον πελάτη ταυτόχρονα εγγράφως ή με τέλεξ για το ποσό του κατ' αποκοπήν κόστους επισκευής που θα αναλάβουμε. Περαιτέρω αξιώσεις αποκλείονται. Η περίοδος εγγύησης για τους υδραυλικούς κυλίνδρους είναι 12 μήνες, 6 μήνες εάν το παραδοτέο στοιχείο χρησιμοποιείται σε λειτουργία 2 βαρδιών, 3 μήνες εάν χρησιμοποιείται σε λειτουργία 3 βαρδιών.

Για άλλες ομάδες προϊόντων, η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες και 6 μήνες εάν το παραδοτέο χρησιμοποιείται σε λειτουργία πολλαπλών βαρδιών. Ο πελάτης υποχρεούται να αποδείξει ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει το παραδοτέο σε λειτουργία πολλαπλών βαρδιών. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει με τη μεταβίβαση του κινδύνου. Ωστόσο, λήγει το αργότερο 12 μήνες μετά τη μεταβίβαση του κινδύνου, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει μεγαλύτερες προθεσμίες. Αποκλείεται η ευθύνη για φυσιολογική φθορά. Καμία εγγύηση δεν αναλαμβάνεται για βλάβες που οφείλονται σε έναν από τους ακόλουθους λόγους: ακατάλληλη ή ακατάλληλη χρήση, εσφαλμένη συναρμολόγηση ή θέση σε λειτουργία από τον πελάτη ή τρίτους, φυσική φθορά, εσφαλμένος ή ακατάλληλος χειρισμός - ιδίως λόγω υπερβολικής καταπόνησης - ή ακατάλληλα υλικά λειτουργίας.

Εάν η εκ των υστέρων εκτέλεση ή η αντικατάσταση της παράδοσης καθίσταται για εμάς υπαίτια αδύνατη ή εάν, σε περίπτωση υπερημερίας, ο πελάτης μας έθεσε ανεπιτυχώς μια εύλογη προθεσμία για την εκ των υστέρων εκτέλεση ή τη νέα παράδοση, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ευθυνόμαστε μόνο για μεταγενέστερες εργασίες εκτέλεσης ή παραδόσεις αντικατάστασης μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγύησης της αρχικής παράδοσης. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε μεταγενέστερη εκτέλεση ή νέα παράδοση όσο ο πελάτης δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης που απορρέουν από αδυναμία εκτέλεσης, από θετική αθέτηση της σύμβασης, από αδικοπραξία και από αδικοπραξία, καθώς και οι αξιώσεις αποζημίωσης για επακόλουθες ζημίες σε περίπτωση ελαττωμάτων των εγγυημένων χαρακτηριστικών, τόσο εναντίον μας όσο και εναντίον των πληρεξουσίων ή βοηθών μας, εκτός εάν εμείς ή αυτοί προκάλεσαν τη ζημία από βαριά αμέλεια ή από δόλο.

8. Πληρωμή

Τα τιμολόγιά μας είναι πληρωτέα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου χωρίς έκπτωση ή εντός 10 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου με έκπτωση 2%, όσον αφορά την παράδοση των εμπορευμάτων. Η υπηρεσία ή άλλες υπηρεσίες είναι πληρωτέες αμέσως χωρίς παρακράτηση. Ο πελάτης δεν δικαιούται να αφαιρέσει έκπτωση όσο εκκρεμούν παλαιότερα ληξιπρόθεσμα τιμολόγια. Δικαιούμαστε, παρά τις τυχόν αντίθετες διατάξεις του πελάτη, να συμψηφίζουμε πρώτα τις πληρωμές με τις παλαιότερες οφειλές του πελάτη. Εάν έχουν ήδη προκύψει έξοδα και τόκοι, δικαιούμαστε να συμψηφίσουμε την πληρωμή πρώτα με τα έξοδα, στη συνέχεια με τους τόκους και τέλος με την κύρια παροχή. Μια πληρωμή θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί μόνο όταν μπορούμε να διαθέσουμε το ποσό.

Οι επιταγές και οι συναλλαγματικές γίνονται δεκτές μόνο για λογαριασμό εκτέλεσης. Η αποδοχή συναλλαγματικών απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεσή μας σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, με την οποία διατηρούμε το δικαίωμα να εφαρμόσουμε ειδικούς όρους συναλλαγματικών. Αυτό ισχύει επίσης εάν ο πελάτης μας παράσχει επιταγή για την κάλυψη του ποσού της συναλλαγματικής εν μέρει ή στο σύνολό της. Η έκπτωση και οι χρεώσεις λογαριασμού βαρύνουν τον πελάτη και καταβάλλονται αμέσως. Εάν ο πελάτης καθυστερήσει την πληρωμή, δικαιούμαστε να χρεώσουμε τόκους με επιτόκιο 8% πάνω από το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την εν λόγω ημερομηνία. Εάν ο πελάτης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, ιδίως εάν δεν εξοφλήσει επιταγή ή συναλλαγματική ή σταματήσει τις πληρωμές του, ή εάν περιέλθουν σε γνώση μας άλλες περιστάσεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση την πιστοληπτική του ικανότητα, δικαιούμαστε να καταστήσουμε απαιτητό το σύνολο της εναπομένουσας οφειλής, ακόμη και εάν έχουμε αποδεχθεί συναλλαγματικές ή επιταγές. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε επίσης το δικαίωμα να απαιτήσουμε προκαταβολές ή εγγυήσεις, καθώς και να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση μετά από εύλογη περίοδο χάριτος ή να απαιτήσουμε αποζημίωση λόγω μη εκτέλεσης.

Ο πελάτης δικαιούται συμψηφισμό, παρακράτηση ή μείωση, ακόμη και αν προβάλλονται αναγγελίες ελαττωμάτων ή ανταπαιτήσεις, μόνο αν έχουμε συμφωνήσει ρητά προς τούτο ή αν οι ανταπαιτήσεις έχουν νομίμως βεβαιωθεί ή είναι αδιαμφισβήτητες.

9. Επαναγορά των προϊόντων μας

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είμαστε διατεθειμένοι να αγοράσουμε πίσω τα αγαθά που παραδώσαμε. Ωστόσο, αυτό απαιτεί ρητή γραπτή συμφωνία για κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Συνεπώς, ο πελάτης δεν δικαιούται να μας επιστρέψει τα παραδοθέντα αγαθά χωρίς συμφωνία. Κατά τον προσδιορισμό της τιμής επαναγοράς, θα προβούμε σε αφαίρεση από την αρχική αξία του τιμολογίου, το ύψος της οποίας θα καθορίσουμε ξεχωριστά για κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα επεξεργασίας και επιθεώρησης που μας επιβάρυναν και την κατάσταση των επαναγορασθέντων εμπορευμάτων.

10. EDP

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την εταιρεία και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας αποθηκεύονται και επεξεργάζονται μέσω του EDP, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις.

11. δικαίωμα ιδιοκτησίαςπροειδοποιήσεις

Εάν τρίτοι ισχυριστούν κατά του πελάτη παραβίαση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας όσον αφορά το αντικείμενο παράδοσης, ο πελάτης υποχρεούται να μας ενημερώσει αμέσως.

12. salvtorian Ρήτρα

Εάν μια διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή μια διάταξη στο πλαίσιο άλλων συμφωνιών είναι ή καθίσταται άκυρη, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα όλων των άλλων διατάξεων ή συμφωνιών. Οι νομοθετικές διατάξεις αντικαθιστούν τις άκυρες συμφωνίες ή διατάξεις.

13. ισχύει Νόμος

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και το σύνολο της έννομης σχέσης διέπονται αποκλειστικά από το ουσιαστικό δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

14 Τόπος εκτέλεσης και Τόπος δικαιοδοσίας

Ο τόπος εκτέλεσης όλων των συμβατικών ή εξωσυμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από μια συναλλαγή παράδοσης είναι το Bad Kreuznach. Ο τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από επιχειρηματικές συναλλαγές και τις συναφείς με αυτές έννομες σχέσεις - επίσης σε διαδικασίες εκπρόθεσμης εκτέλεσης και σε διαδικασίες εγγράφων, ιδίως σε διαδικασίες συναλλαγματικών και επιταγών - είναι το Bad Kreuznach, εκτός εάν ορίζεται άλλος τόπος εκτέλεσης και τόπος δικαιοδοσίας βάσει υποχρεωτικών νομοθετικών διατάξεων.

Έκδοση Σεπτέμβριος 2010